top of page

עיצוב ביופילי

בארכיטקטורה, עיצוב ביופילי הוא אסטרטגיית תכנון בר קיימא המשלבת חיבור מחדש של אנשים לסביבה הטבעית. גישת תכנון זו הינה משלימה הכרחית לאדריכלות ירוקה. האדריכלות הירוקה (בניה ירוקה) שואפת להקטין את ההשפעה הסביבתית של העולם הבנוי על הטבע, אך היא אינה מתייחסת למימד הקשר של האדם עם העולם הטבעי.

אדריכלות ביופילית היא כזו המסוגלת לספק את הצורך המולד שלנו בקשר לחיים ולתהליכים טבעיים.

bottom of page