top of page

דוגמאות מהעולם

גן המשחקים הטבעי קיים בדוגמאות אינספור בעולם המערבי, ונעשה שם מתוך הבנה ומודעות לצרכיו של הילד.

בעולם השלישי, הטבע מהווה חלק ניכר בחיי הילד בד"כ ועל כן, הילד חשוף לרבים מהיתרונות שהוא מאפשר בין כה וכה.

ניתן למצוא דוגמאות רבות בעיקר במדינות אירופה המפותחות: גרמניה, אנגליה, נורבגיה, דנמרק וכו'. אולם גם ביבשת אוסטרליה, וגם ארה"ב מלאות בגנים טבעיים שהולכים ותופסים את מקומם של הגן הסטנדרטי של השכונה.

bottom of page