top of page
תמונות בהמשך
פארק קצרין העתיקה
המזמין:החברה הממשלתית לתיירות
לקראת ביצוע
תמונות בהמשך
כיכר הכפר, ריחניה 
המזמין: מועצה אזורית מרום גליל
שנת הקמה: 2017
תמונות בהמשך
גרעין הכפר, גוש חלב
המזמין:החברה הממשלתית לתיירות
שנת הקמה: 2020
תמונות בהמשך
גרעין הכפר, ריחניה
המזמין:החברה הממשלתית לתיירות
לקראת ביצוע
bottom of page